Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme internetového obchodu na webovej stránke Predávajúceho www.sensa-shop.sk.

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode, ktorý predáva tovar na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, eventuálne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov www.sensa-shop.sk (ďalej len predávajúci).

Predávajúci je obchodná spoločnosť 3lobit, s.r.o., so sídlom Jégého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 46 020 152 Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B

Kupujúci je:

 • spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
 • fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Podmienky záruky pre fyzické a právnické osoby podnikateľov môžu byť rozdieľne od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí, najneskôr do 24 hodín. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 949 788 452 alebo e-mailom na adrese info@3lobit.sk.

Záručná doba

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a teda nepodnikateľmi, sa riadi platnými ustanoveniami Zákona trvá štandardne 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru/daňový doklad, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

Záručné podmienky

 • Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
 • Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
 • Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Kupujúci má právo bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť zaslaný v nepoškodený a v pôvodnom stave, v originálnom balení. Ak boli súčasťou balenia darčeky, musia byť s tovarom vrátené. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa ruší aj Darovacia zmluva. Viac o odstúpení od zmluvy nájdete v Obchodných podmienkach.

Zasielanie tovaru na reklamáciu

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar doporučujeme kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.

Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar posielajte späť až po dohode s Predávajúcim!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu:

3lobit, s.r.o.,

Račianska 71

831 02  Bratislava

Uplatnenie a riešenie reklamácie počas záručnej doby

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci  je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo Predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane dokumentácie, návodu a Záručného listu alebo Faktúry.

V sprievodnom liste Kupujúci (Zákazník) uvedie, akým spôsobom má Predávajúci (Dodávateľ) postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí Kupujúci (Zákazník) uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci (Dodávateľ) alebo ním poverená osoba je povinná vydať Kupujúcemu (Zákazníkovi) potvrdenie o reklamácii tovaru v podobe, zvolenej Predávajúcim, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je Predávajúci (Dodávateľ) povinný uviesť vady tovaru.

V prípade uznania reklamácie tovaru budú náklady na poštovné k reklamovaného tovaru Kupujúcemu (Zákazníkovi) spätne uhradené Predávajúcim (Dodávateľom), a to na vyžiadanie Kupujúceho (Zákazníka). Nový/náhradný výrobok bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) dodaný v zákonnej lehote do 30 dní.

Predávajúci (Dodávateľ) je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci (Dodávateľ) alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (Zákazník) právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.