Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti

3lobit, s. r. o. (spoločnosť je v spoluvlastníctve občianskeho združenia 3lobit, o.z.)

IČO: 46 020 152

DIČ: 2023192820

IČ DPH: SK2023192820

Sídlo: Jégého 5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B

Zastúpená: M.A. Peter Mészáros – konateľ spoločnosti

 (ďalej aj „Predávajúci”)

a kupujúceho (ďalej aj „Kupujúci”) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku (ďalej aj „Kúpna zmluva“) prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.sensa-shop.sk/ a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na sensa-shop.sk, ako aj úprava práv a povinností s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 – § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na levinfelin.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 – § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ,,Obchodný zákonník“).

Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky alebo e-mailovej správy (ďalej aj „elektronická objednávka“) Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.

Predávajúci je obchodná spoločnosť 3lobit, s. r. o.

Kupujúci je:

 • spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
 • fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Podmienky záruky pre fyzické a právnické osoby podnikateľov môžu byť rozdielne od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po prevzatí, t.j. bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
 • V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 2 44 55 22 77 alebo e-mailom na adrese info@3lobit.sk.

Záručná doba

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi a teda nepodnikateľmi trvá štandardne 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru/daňový doklad, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Záručné podmienky

 • Zistená vada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Kupujúci je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je Kupujúci povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou Kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré bol Kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí Kupujúcim.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a Občianskym zákonníkom.. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Kupujúci má právo bez dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar musí byť zaslaný v nepoškodenom a v pôvodnom stave, v originálnom balení. Ak boli súčasťou balenia darčeky, musia byť s tovarom vrátené. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa ruší aj Darovacia zmluva. Viac o odstúpení od zmluvy nájdete v Všeobecných obchodných podmienkach.

Zasielanie tovaru na reklamáciu

Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar doporučujeme Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík.

Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody Predávajúci nenesie zodpovednosť.

Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar posielajte späť až po dohode s Predávajúcim!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu:

3lobit, s. r. o.

Račianska 71

831 02  Bratislava

Uplatnenie a riešenie reklamácie počas záručnej doby

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci  je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo Predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane dokumentácie, návodu a Záručného listu alebo Faktúry.

V sprievodnom liste Kupujúci (Zákazník) uvedie, akým spôsobom má Predávajúci (Dodávateľ) postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí Kupujúci (Zákazník) uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

Povinnosti predávajúceho:

Predávajúci (Dodávateľ) alebo ním poverená osoba je povinná vydať Kupujúcemu (Zákazníkovi) potvrdenie o reklamácii tovaru v podobe, zvolenej Predávajúcim, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je Predávajúci (Dodávateľ) povinný uviesť vady tovaru.

V prípade uznania reklamácie tovaru budú náklady na poštovné k reklamovaného tovaru Kupujúcemu (Zákazníkovi) spätne uhradené Predávajúcim (Dodávateľom), a to na vyžiadanie Kupujúceho (Zákazníka). Nový/náhradný výrobok bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) dodaný v zákonnej lehote do 30 dní.

Predávajúci (Dodávateľ) je podľa § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak Kupujúci uplatní reklamáciu, povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv Kupujúci uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie, pričom túto informáciu uvedie v doklade o vybavení reklamácie. Podľa § 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Podľa § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie.

Podľa § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.