Záleží nám na ochrane Vášho súkromia

Vážime si vaše súkromie a informácie, ktoré s nami zdieľate. V tomto dokumente vás informujeme o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je

3lobit, s.r.o. (spoločnosť je v spoluvlastníctve občianskeho združenia 3lobit)
Sídlo: Jégého 5, 821 08 Bratislava
IČO: 46 020 152
DIČ: 2023192820
IČ DPH: SK2023192820
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B
Zastúpená: M.A. Peter Mészáros – konateľ spoločnosti

Ak si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese info@3lobit.sk.

OD KUPUJÚCEHO VYŽADUJEME NASLEDOVNÉ Údaje

S informáciami, ktoré nám kupujúci poskytnú, pracujeme citlivo a využívame ich len pre účely spracovania objednávky a jej vybavenia. Sú to údaje, bez ktorých vám nevieme objednávku zaslať a vybaviť:

 • spotrebiteľ (fyzická osoba): svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • právnická osoba: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zasielanie noviniek

Ak nám k tomu udelíte súhlas, na vašu emailovú adresu vám budeme zasielať tipy na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu v metódach Snoezelen a senzorická integrácia, informácie o školeniach, nových senzorických pomôckach a grantových výzvach, ktoré môžete použiť na nákup terapeutického vybavenia (priemerne raz za mesiac). Od odoberania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť na e-mailovej adrese info@3lobit.sk alebo kliknutím na Odhlásenie sa od odoberania noviniek priamo v e-maili.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s našimi obchodnými podmienkami.
 • Vytvorenie daňového dokladu o kúpe: faktúra, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
 • Doručenie tovaru na zvolenú adresu.
 • Evidencia údajov pre prípad reklamácií.
 • Potvrdenie a prijatie objednávky cez internet.
 • Zasielanie noviniek prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter), ak o ne zákazník prejaví záujem pri nákupe.

ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV NEZNEUŽÍVAME

 • Vaše telefónne číslo nepoužívame na marketingové účely. Telefónne číslo zákazníka využívame len pre potvrdenie objednávky, pri doručení a pri prípadnej reklamácii.
 • Vaše údaje neposkytuje tretím stranám. Výnimku tvoria len nižšie uvedené externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru na vami zvolenú adresu.
 • Nezasielame nevyžiadané emaily. Prostredníctvom emailu vás informuje o prijatí objednávky, jej statuse, expedície a pri prípadných reklamáciách.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu sensa-shop.sk, 3lobit s.r.o. Vaše údaje nezverejňuje.

Personalizácia našich služieb pre zlepšenie kvality a marketing

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Cookies

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia. Súbory cookies majú technický alebo prevádzkový charakter tzn. slúžia na najzákladnejšiu anonymnú identifikáciu používateľa aby sme vám mohli sprístupniť základné funkcie ako napr. vkladanie do košíka alebo dokončenie objednávky.

Na našej stránke používame tieto cookies:

 1. Funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky - napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

 2. Analytické cookies – tieto slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke, a tiež pohyboch na našej stránke. Pri týchto cookies sme vykonali opatrenia proti zneužitiu (anonymizácia na strane našich dodávateľov). Na používanie týchto cookies si tiež nepýtame od vás povolenie. Na našich stránkach používame riešenia od Google Analytics. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Právne základy

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha na základe týchto právnych základov:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta.

 2. Súhlas – v spojitosti so zasielaním komunikácie o novinkách, tipoch na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu v metódach Snoezelen a senzorická integrácia, informáciách o školeniach, nových senzorických pomôckach a grantových výzvach, ktoré môžete použiť na nákup terapeutického vybavenia. Každý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese info@3lobit.sk alebo kliknutím na Odhlásenie sa od odoberania noviniek priamo v e-maili.

 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorí obdržia len minimálne množstvo informácii na to, aby vám objednaný tovar bezpečne doručili. Zamestnanci 3lobit, s.r.o. a zamestnanci externých dopravných spoločností, ktorí prichádzajú do styku s vašimi údajmi, boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Momentálne pri preprave spolupracujeme s týmito sprostredkovateľmi:

General Logistics Systems Slovensko s r.o.
Budča 1039
962 33 Budča

Schenker, s.r.o.
Kopčianska 94
85101 Bratislava, Slovensko

Dachser Slovakia, a.s. 
Logistické centrum Bratislava
Logistický park 1126
SK-900 55 Lozorno  

Sprostredkovateľ dopravy získava osobné informácie Kupujúceho: meno (alebo obchodné meno v prípade právnickej osoby), adresa a telefónne číslo od prevádzkovateľa na účely doručenia objednaného tovaru.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, pretože sú nevyhnutné na prevádzkovanie konta. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania informácií o novinkách na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. Vaše osobné údaje môžeme a často musíme uchovávať ak sa jedná o ich uchovávanie na iný účel s iným právnym základom.

PRÁVA KUPUJÚCEHO

Kvôli tomu, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na začiatku tohto dokumentu. Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Máte právo vyžiadať si u nás tieto informácie:

 1. Právo na prístup k údajom – máte právo získať od nás informácie o spôsobe spracovania vašich osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. Máte právo od nás získať odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

 2. Právo na opravu – ak si myslíte, že naše údaje o vás sú nesprávne, môžete využiť vaše prihlasovacie konto a údaje upraviť. Záleží nám na tom, aby sme mali o vás vždy pravdivé a aktuálne informácie. Vždy nám môžete tiež napísať na našu emailovú adresu info@3lobit.sk a požiadať o opravu nesprávnych, neúplných, prípadne neaktuálnych informácií, ktoré sú predmetom spracovávania.

 3. Právo na likvidáciu osobných údajov – máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, v prípade ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; ak odvoláte súhlas na spracúvanie; ak sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne; ak namietane na základe vašej konkrétnej situácie, že spracúvanie vašich osobných údajov presahuje oprávnené dôvody na spracúvanie. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, to bude zrušené do 10 dní.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania, ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonne, ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov.

 5. Právo na prenosnosť údajov – údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami si môžete od nás vyžiadať, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 6. Právo namietať – máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme alebo ak máte podozrenie, že budú využité na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu.

Ak máte podozrenie, že sa vaše osobné údaje spracovávajú neoprávnene, môže podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. Ak kupujúci nemá spôsobilosť v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak už kupujúci nežije, jeho práva podľa ZoOOÚ môže uplatniť blízka osoba.