S informáciami, ktoré nám kupujúci poskytnú, pracujeme citlivo a využívame ich len pre účely spracovania objednávky. Údaje našich zákazníkov neposkytujeme tretím stranám. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorí obdržia len minimálne množstvo informácii na to, aby vám objednaný tovar bezpečne doručili. Zamestnanci 3lobit, s.r.o. a zamestnanci externých dopravných spoločností, ktorí prichádzajú do styku s vašimi údajmi, boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Od kupujúceho vyžadujeme nasledovné informácie

 • spotrebiteľ (fyzická osoba): svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • právnická osoba: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Účel spracovania osobných údajov

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Vytvorenie daňového dokladu o kúpe: faktúra, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
 • Doručenie tovaru na zvolenú adresu.
 • Evidencia údajov pre prípad reklamácií.
 • Potvrdenie a prijatie objednávky cez internet.
 • Zasielanie noviniek prostredníctvom elektronickej pošty (newsletter), ak o ne zákazník prejaví záujem pri nákupe.

Údaje zákazníkov nezneužívame

 • Vaše telefónne číslo nepoužívame na marketingové účely. Telefónne číslo zákazníka využívame len pre potvrdenie objednávky, pri doručení a pri prípadnej reklamácii.
 • Vaše údaje neposkytuje tretím stranám. Výnimku tvoria len nižšie uvedené externé spoločnosti, ktoré zabezpečuju doručenie tovaru na vami zvolenú adresu.
 • Nezasielame nevyžiadané emaily. Prostredníctvom emailu vás informuje o prijatí objednávky, jej statuse, expedície a pri prípadných reklamáciách.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu sensa-shop.sk, 3lobit s.r.o. Vaše údaje nezverejňuje.

Vyhlásenie prevádzkovateľa internetového obchodu sensa-shop.sk

Prevádzkovateľ sensa-shop.sk, obchodná spoločnosť 3lobit s.r.o., vyhlasuje, že bude v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) získavať osobné údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. A tiež vyhlasuje, že podľa § 6 ods. 1 písm. i) ZoOOÚ bude tieto získané osobné údaje spracovávať v súlade s dobrými mravmi, ZoOOÚ a všeobecné platnými predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Práva kupujúceho

Kupujúci vytvorením záväznej objednávky s povinnosťou zaplatiť, a teda vznikom kúpnej zmluvy súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu poskytuje súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie objednávky predávajúcim (externý dodávateľ dopravných služieb).

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu Prevádzkovateľovi.

Kupujúci má právo písomne vyžiadať od predávajúceho:

 • Informácie o spôsobe spracovania osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme.
 • Presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal osobné informácie kupujúceho.
 • Odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Opravu nesprávnych, neúplných, prípadne neaktuálnych informácií, ktoré sú predmetom spracovávania.
 • Likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona.
 • Likvidáciu osobných údajov, ak bo splnený účel ich spracovania.

Kupujúci má právo namietať voči:

 • Zhromažďovaniu osobných informácií, ak má kupujúci podozrenie, že budú využité na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu. V takomto prípade môže vyžadovať ich likvidáciu.
 • Využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v písomnom styku alebo priameho marketingu.

Ak má kupujúci podozrenie, že sa jeho osobné údaje spracovávajú neoprávnene, môže podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak už kupujúci nežije, jeho práva podľa ZoOOÚ môže uplatniť blízka osoba.

Kupujúci si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese heinzlova@3lobit.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: 3lobit, s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sensa-shop.sk

Názov obchodnej spoločnosti: 3lobit, s.r.o. (spoločnosť je v spoluvlastníctve občianskeho združenia 3lobit)

IČO: 46 020 152

DIČ: 2023192820

IČ DPH: SK2023192820

Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B

Prevádzkovateľ získava osobné informácie kupujúceho prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke sensa-shop.sk

Sprostredkovateľ dopravy

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.

Na Pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Sprostredkovateľ dopravy získava osobné informácie Kupujúceho: meno (alebo obchodné meno v prípade právnickej osoby), adresa a telefónne číslo od prevádzkovateľa na účely doručenia objednaného tovaru.