Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  v elektronickom obchode https://www.sensa-shop.sk/, medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a kupujúcim.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov obchodnej spoločnosti: 3lobit, s. r. o. (spoločnosť je v spoluvlastníctve občianskeho združenia 3lobit, o.z.)

IČO: 46 020 152
DIČ: 2023192820
IČ DPH: SK2023192820
Sídlo: Jégého 5, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro, vložka č.: 70749/B
Zastúpená: M.A. Peter Mészáros – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov účtu: 3lobit, s. r. o.
číslo účtu: 5113327205/0900
IBAN: SK57 0900 0000 0051 1332 7205

mob.: +421 949 788 452
Email: info@3lobit.sk 

(ďalej aj „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“ alebo „3lobit, s. r. o.“ alebo „Prevádzkovateľ“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Sídlo: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je obchodná spoločnosť 3lobit, s. r. o. ako Predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej aj „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej aj „e-shop”) na internetovej stránke Predávajúceho https://www.sensa-shop.sk/ (ďalej aj „sensa-shop.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej aj „Kúpna zmluva”).

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ,,Obchodný zákonník“).

Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, t.j. je Kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj ,,Občiansky zákonník“). Práva Kupujúceho – spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.

Vymedzenie pojmov

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu sensa-shop.sk.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá pre podnikateľov.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mailová správa, obsahujúca informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu alebo doručený na e-mailovú adresu info@3lobit.sk a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

– identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

– presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením kódu výrobku, názvu a počtu výrobkov).

 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru za kúpnu cenu a za platobných podmienok elektronického obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia licenčných alebo distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za omeškanie tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri odosielaní objednávky nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil elektronický formulár chybne.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu.

Povinnosťou zákazníka je tiež skontrolovať obsah doručenej zásielky bezodkladne pri prevzatí zásielky a prípadné nezrovnalosti (chýbajúce časti alebo vo vnútri poškodený tovar) bezodkladne nahlásiť predávajúcemu e-mailom na info@3lobit.sk alebo telefonicky na čísle  +421 949 788 452. Reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenia zásielky po tejto lehote nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s VOP pred odoslaním objednávky.

Registrácia v internetovom obchode sensa-shop.sk

Registráciou Kupujúceho uskutočnenou v e-shope môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho konta (ďalej aj „konto“). Z tohto konta môže Kupujúci uskutočňovať elektronické objednávky. Kupujúci môže objednávky uskutočňovať aj bez registrácie. Pri registrácii do konta je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

Prístup ku kontu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho konta.

Zaregistrovaním Kupujúci získava:

 • informácie o stave vybavovania objednávok Kupujúceho,
 • prehľad všetkých doteraz nakúpených pomôcok,
 • informácie o novinkách v našej ponuke.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka Kupujúceho je návrhom Kúpnej zmluvy a samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mal možnosť riadne sa oboznámiť s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Všeobecné podmienky, Ochrana osobných údajov, Podmienky dopravy a platby, Reklamačný poriadok, Odstúpenie od zmluvy, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím Kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu prevedená späť na jeho bankový účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto elektronickým obchodom sa považujú za záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od Kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je Kupujúci automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku, resp. v potvrdení objednávky je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. 

Storno objednávky

Ak Kupujúci uskutoční storno objednávky do 12 hodín od potvrdenia objednávky Predávajúcim, považuje sa objednávka za zrušenú. Storno môže Kupujúci zaslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa) a číslo objednávky.

MIESto a spôsob dodania tovaru

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody s Kupujúcim.

Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Predávajúci dodá tovar podľa jeho skladovej dostupnosti. Produkty skladom Predávajúci zasiela v lehote do 5 pracovných dní. Ostatné produkty Predávajúci zasiela v termíne, ktorý je uvedený pri danom produkte. Tovar bude dodaný na adresu uvedenú pri objednávke.

Ceny prepravy sa odvíjajú od ceny zakúpeného tovaru:

Cena nákupu do 999,99 €

 • v prípade platby bankovým prevodom je doprava vo výške 5,- €,
 • v prípade dobierky je doprava vo výške 6,- €.

Cena nákupu nad 1.000,- € - doprava zdarma.

Uvedené ceny sa vzťahujú na tovar doručený v rámci územia Slovenskej republiky.  

Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru aj mimo územia Slovenska na základe individuálnej dohody s Kupujúcim. Cena prepravy v tomto prípade bude upresnená po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, Kupujúci je povinný uplatnť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je spravidla doručená do druhého pracovného dňa od odoslania. O odoslaní je Kupujúci informovaný e-mailom.

Doručenie tovaru zabezpečuje na území Slovenskej republiky GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Viac o spôsobe dopravy a platby nájdete na stránke spôsob doručenia a platby.

Kúpna cena a spôsob platby

Kupujúci kupuje od Predávajúceho  tovar za kúpnu cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Spôsob platby v prípade spotrebiteľa:

 • dobierkou - platba v hotovosti pri prebratí zásielky Kupujúcim,
 • bankovým prevodom (na faktúru) - platba po dodaní tovaru, faktúra príde Kupujúcemu spoločne s tovarom.

Spôsob platby v prípade právnickej osoby:

 • bankovým prevodom (na faktúru) - platba po dodaní tovaru, faktúra príde Kupujúcemu spoločne s tovarom,
 • dobierkou - platba v hotovosti pri prebratí zásielky Kupujúcim,
 • iné spôsoby platby sú možné po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

Záručná doba, reklamácia a doklady

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený daňový doklad.

Ak je Kupujúci spotrebiteľ, na všetok dodávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov, ak nie je pri danom tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a Občianskeho zákonníka.

Ak Kupujúci nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov, ak rámcová zmluva neustanovuje inak. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s bežným používaním výrobku a návodom výrobcu.

Pod pojmom reklamácia sa rozumie taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za:

 • dodržanie kúpnej ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Kupujúcim, ak došlo k akceptácii objednávky,
 • odoslanie tovaru bez vád, 
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si Kupujúci neprial inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, Kupujúci prevzatie zásielky odoprie. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Viac o podmienkach reklamácie tovaru nájdete na stránke reklamačný poriadok.

Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 dní od prevzatia tovaru.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Spotrebiteľ môže využiť formulár k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) a l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Kupujúci - spotrebiteľ musí predávajúcemu - dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený a v originálnom balení.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty štrnástich dní (14 dní) tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré do neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti nákladmi na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je predmetný tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho.

Viac informácií o odstúpení od zmluvy a formulár nájdete na stránke odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na drienska@3lobit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj „subjekt Alternatívneho riešenia sporov“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektami Alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. . o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. . o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov Alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (Riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €. Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- € vrátane DPH.

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie konta u Prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@3lobit.sk. Zákaznícke konto bude deaktivované a Kupujúci bude o tomto vykonanom úkone informovaný e-mailom. Všetky osobné, Kupujúcim poskytnuté údaje, budú z informačného systému internetového obchodu trvalo vymazané.

Newsletter a e-amily od nás

Pri registrácii si môže Kupujúci vybrať, či má záujem od Prevádzkovateľa dostávať tipy na účinnú terapeutickú a pedagogickú prácu v metódach Snoezelen a senzorická integrácia, informácie o školeniach, nových senzorických pomôckach a grantových výzvach, ktoré môže použiť na nákup terapeutického vybavenia (priemerne raz za mesiac). Od odoberania noviniek sa môže kedykoľvek odhlásiť. Na  e-mailovej adrese bude Kupujúci  informovaný aj o vybavovaní objednávky. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže Prevádzkovateľ nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu. Ak Kupujúceho e-maily Prevádzkovateľa obťažujú, môže kedykoľvek požiadať o zrušenie odoberania noviniek u Prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@3lobit.sk alebo kliknutím na Odhlásenie sa od odoberania noviniek priamo v e-mailovej správe.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a akceptáciou objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi.

Obsah týchto VOP a informácii poskytnutých v časti Všeobecné podmienky, Ochrana osobných údajov, Podmienky dopravy a platby, Reklamačný poriadok, Odstúpenie od zmluvy predstavuje poskytnutie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zmysle a rozsahu podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.sensa-shop.sk.

VOP sú platné a účinné od 01.07.2023 a rušia všetky predchádzajúce VOP.