Naše poslanie na poli Snoezelenu

Naše občianske združenie 3lobit sa od roku 2008 venuje zvyšovaniu povedomia o metóde Snoezelen a organizovaniu vzdelávacích aktivít k tejto téme. Vychádzame z 15-ročných skúseností s metódou Snoezelen a s budovaním multisenzorických prostredí na Slovensku a v Českej republike. Usilujeme sa o to, aby bol Snoezelen rozšírený u čo najširšej cieľovej skupiny užívateľov, či už sú to deti a dospelí so špeciálnymi potrebami, seniori, pacienti zdravotníckych zariadení, alebo bežná populácia detí v materských a základných školách. Tiež všetkým záujemcom o metódu Snoezelen ponúkame informácie o metóde v slovenskom a českom jazyku, odborné vzdelávacie podujatia k tejto téme a kvalitné vybavenie multisenzorických miestností.

 

Náš prístup k Snoezelenu - v návrhoch miestností a vo vzdelávaní

V rámci koncepcie Snoezelen presadzujeme otvorený prístup, pretože Snoezelen je slobodná koncepcia, nemá presne danú a záväznú štruktúru či metodiku. Snoezelen nie je koncepcia, s ktorou sa dá pracovať len ,,jedným správnym“ spôsobom. Snoezelen ponúka viacero prístupov a možností; samozrejme, je potrebné dodržiavať princípy vychádzajúce z filozofie Snoezelenu, poznať pomôcky a ich možný vplyv na klienta.

Multisenzorické prostredie navrhujeme tak, aby nešlo len o pasívne prostredie alebo prostredie, ktoré môže meniť iba sprevádzajúci pedagóg alebo terapeut. Presadzujeme cestu interaktivity prostredia a jeho prístupnosti aj pre samotného klienta so špeciálnymi potrebami: Jednotlivé komponenty v miestnosti, ako sú bublinkové valce, optické vlákna, svetelné prvky alebo interaktívne panely, je napríklad možné ovládať prostredníctvom bezdrôtového ovládača, ktorý môžu ovládať aj klienti s ťažším telesným alebo mentálnym postihnutím, demenciou, prípadne inými závažnými diagnózami. Ovládač im dovoľuje jednoducho meniť farby v miestnosti, prípadne zastaviť a spustiť bublinky vo valci. Klient získava vzácnu možnosť ovládať, meniť a kontrolovať svoje prostredie, vďaka čomu sa učí nezávislosti. Tento spôsob ovládania prináša klientovi aj ďalšie benefity: podporuje jeho aktivitu, motorické prejavy a tiež elementárne učenie.

Pri tvorbe Vašej prvej miestnosti sa v 3lobite prikláňame k voľbe bielej miestnosti, pretože pre klientov prináša najviac výhod. Väčšina komponentov sa volí v bielej farbe. Medzi jej výhody patrí to, že je vo svojej farebnosti neutrálna, a preto si ju môžeme ľubovoľne nasvietiť. Je variabilnejšia a atmosféru a farby môžeme meniť podľa ročných období alebo podľa témy. Základná varianta v bielom prevedení (pred nasvietením) tiež umožňuje, aby si zmysly lepšie oddýchli, prípadne sa zamerali iba na jednu vec, ktorú klientovi ponúkneme.

V našej praxi vychádzame z pôvodnej filozofie ,,otca“ Snoezelenu Ad Verheula a jeho spolupracovníka Jana Hulseggeho, ktorí sa v multisenzorickom prostredí snažili dopriať klientovi potrebnú slobodu, voľnosť a právo voľby. Rovnako sa opierame o poznatky a skúsenosti popredných svetových odborníkov na koncepciu Snoezelen a multisenzorické prostredie, ako sú prof. Dr. Krista Mertens, Dr. Paul Pagliano, Linda Messbauer a ďalší. Čerpáme aj z aktuálnych výskumov zaoberajúcich sa multisenzorickými prostrediami a problematikou zmyslového vnímania a spracovania podnetov.

Tento prístup sa snažíme vniesť aj do nášho vzdelávania. V prípade záujmu vieme kurzy realizovať aj priamo vo vašom zariadení a po obsahovej stránke ich pripraviť podľa vašich požiadaviek. Viac si môžete prečítať na stránke Vzdelávanie.

Máme za sebou tiež niekoľko úspešných projektov zameraných na podporu koncepcie Snoezelen, ktoré v začiatkoch (v rokoch 2008-2015) výrazne pomohli rozšíriť povedomie o Snoezelene zvlášť na Slovensku. Zohrali významnú rolu pri mapovaní a zdieľaní dobrej praxe v jednotlivých zariadeniach a na príprave kurikula nášho vzdelávacieho programu. V neposlednom rade nám pomohli pri organizovaní veľkej medzinárodnej konferencie, na ktorej v roku 2011 vystúpil aj otec Snoezelenu, Ad Verheul.