Prečo senzorické pomôcky a hračky ...ALEBO... akú úlohu zohráva zmyslové vnímanie (senzorika)?

Zmyslové skúsenosti v primeranom množstve a forme sú nepostrádateľné pre rozvoj osobnosti. Na základe nich si utvárame formatívne skúsenosti a predstavy, a získavame dôležité poznatky. Zmyslové skúsenosti ovplyvňujú vývoj našich komunikačných zručností, poznávanie či fantáziu. Dôležité je pritom nielen prijímanie stimulov, veľký význam má aj schopnosť vedieť podnety z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia spracovať, usporiadať ich a primerane na ne reagovať. Táto schopnosť sa označuje ako senzorická integrácia a ovplyvňuje učenie (aj akademické zručnosti ako napríklad čítanie), a rovnako naše správanie a každodenné fungovanie.

V súčasnej dobe sa veľký dôraz kladie na poznávaciu zložku: prijímanie, triedenie a spracovanie veľkého množstva informácií. Samotné zmyslové skúsenosti sa tak posúvajú do úzadia, prípadne sa často obmedzujeme na sluch a zrak. Nemenej dôležitú úlohu však hrajú aj ostatné zmysly ako čuch, hmat, chuť, vnímanie rovnováhy či pohybu. V podobe senzorických pomôcok a hračiek prinášame možnosť ako deťom, dospelým a seniorom „vrátiť“ čo najviac rôznorodých zmyslových skúseností - u detí vytvoriť priestor pre senzorickú integráciu a celostný rozvoj, u dospelých a seniorov príležitosť pre poznávanie, stimuláciu či uvoľnenie.

 

Čo sú senzorické pomôcky a hračky?

Senzorické pomôcky a hračky stimulujú jeden alebo súčasne viacero zmyslových systémov. Pomáhajú tak rozvíjať zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, propriocepciu (informácie o polohe, napätí a pohyboch častí tela) a vestibulárne vnímanie (vnímanie polohy hlavy a tela v priestore). V našom sortimente senzorických pomôcok a hračiek nájdete klasické, rokmi overené terapeutické pomôcky, ale aj mnohé špecializované produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré pre vás prinášame ako čerstvú novinku.

 

Pre koho sú senzorické pomôcky určené?

Prínos senzorických pomôcok a hračiek nie je obmedzený na jednu skupinu osôb. Zohrávajú nezastupiteľnú úlohu napríklad pri vývine dieťaťa, najmä v ranom a predškolskom veku. Prispievajú k zdokonaľovaniu jeho motorických schopností, poznania, porozumenia a komunikácie, predstavivosti a ďalších kľúčových schopností. Na druhej strane u osôb s mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným postihnutím, autizmom či inými poruchami možno pomocou senzorických pomôcok cielene stimulovať narušenú oblasť, prípadne dosiahnuť stav uvoľnenia. V neposlednom rade pomáhajú seniorom s rôznymi formami demencie oživovať oslabujúce zmysly a zmierňovať dopady ich závažného ochorenia.

 

Ako možno senzorické pomôcky využívať?

Senzorické pomôcky sa veľmi často využívajú v rámci Snoezelen terapie a terapie senzorickej integrácie, ktoré sa cielene zameriavajú na stimuláciu a prepájanie zmyslových systémov. Ich využitie sa však neobmedzuje len na tieto špecifické metódy. Pomôcky sú rovnako vhodné pre psychomotorickú terapiu, fyzioterapiu, ergoterapiu, reminiscenčnú terapiu, logopedickú intervenciu a mnoho ďalších pedagogických a terapeutických postupov ako aj voľnočasových aktivít a relaxáciu. Senzorické pomôcky a hračky vám umožnia obohatiť aktivity, ktoré so svojimi klientmi a žiakmi robíte, a zároveň vytvoriť mnoho nových stimulujúcich zážitkov.