SNOEZELEN S MP A VNP – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

09. mar'18

Kurz zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov a orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Snoezelen s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím

Pre koho je školenie určené:

Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Určený je pracovníkom, ktorí absolvovali školenie „Teória práce v multisenzorickom prostredí“ a školenie „Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi“, prípadne iné vzdelávanie zamerané na Snoezelen.

Obsahová náplň školenia:

Kurz je zameraný na prehĺbenie znalostí z predošlých kurzov (viď vyššie v časti „Pre koho je školenie určené“) a je orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Zameraný je na možnosti podnecovania komunikácie, interakcie a senzoriky v multisenzorickom prostredí (MSP). Predvedieme vám ukážky Snoezelen jednotiek, budeme sa venovať výberu vhodných pomôcok a materiálov a ukážeme si hraničné situácie v práci s klientom. Neobídeme ani využitie iných prístupov v MSP a ukážky komplementárnych podporných opatrení.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia:

slovenský účastník: 89 EUR, český účastník: 2 450 CZK (poplatok sa hradí vopred) 

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia v Zlatovciach si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2. Účastníkom školenia v Uherskom Hradišti budú k dispozícii 3 rôzne multisenzorické miestnosti: biela, tmavá a dobrodružná. Obed si hradí účastník sám. 

Termín školenia: 23.06.2018

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce (mapa: http://bit.ly/2CAi8I7) 

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068 alebo na hrcova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Janu Strašilovú na janastrasilova@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle +421 915 727 022.

Maximálny počet účastníkov: 10 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * * 

Školenie vedie: Mgr. Jana Strašilová

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klientmi s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia ako vychovávateľ-terapeut. V rámci svojej priamej výchovno-terapeutickej činnosti sa zameriava na rozvoj zručností klientov v oblastiach sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, poznávacích procesov a podporu sociálneho vývinu pri rešpektovaní ich individuality. Pracuje s konceptom bazálnej stimulácie, s prvkami a metodikami muzikoterapie a využíva stimulačný potenciál Snoezelen prostredia v rôznych variáciach – hravá, tmavá a biela miestnosť. Tiež sa spolupodieľa na priebežnej vývinovej špeciálno-liečebno-pedagogickej diagnostike a vypracúva individuálne stimulačné programy pre jednotlivých klientov.

 

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.