ROZVOJ ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU - PROBLÉMY A SENZORICKÉ STRATÉGIE PRE MŠ

01. Feb'17

Na kurze sa dozviete, ako môže spracovanie zmyslových podnetov súvisieť s rozvojom reči, motoriky, koordinácie pohybov, pozornosti, emocionality, či akademických zručností. Dozviete sa, ako sa prejavuje dieťa, ktoré má problém so spracovaním podnetov a aké špecifické metódy, stratégie a techniky možno použiť pre nastavenie prostredia, ktoré vyhovuje jeho senzorickým potrebám.

Prihláška na stiahnutie

Názov školenia:

Rozvoj zmyslového vnímania u detí predškolského veku - problémy a senzorické stratégie pre MŠ

Pre koho je školenie určené:

Jednodňový kurz je učený pedagógom pracujúcim v materských školách. Rovnako je určený ostatným pracovníkom pomáhajúcich profesií, rodičom, prípadne iným záujemcom o danú problematiku.

Obsahová náplň školenia:

Obsahová náplň kurzu zohľadňuje a vychádza z teórie senzorickej integrácie. Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov a ich primerané využitie je dôležitým predpokladom rozvoja schopností ako reč, motorika, koordinácia pohybov, pozornosť, emocionalita, či akademické zručnosti. Taktiež je nevyhnutným predpokladom pripravenosti na školu a úspešného fungovania v každodenným živote. Problémy s rečou, jemnou motorikou, pohybovou obratnosťou, pozornosťou, úrovňou aktivity, impulzivitou môžu byť dôsledkom dysfunkcii v spracovaní zmyslových podnetov z vlastného tela a nie len ,,prejavom“ správania. Na kurze sa dozviete, ako môže spracovanie základných podnetov viazaných na telo súvisieť práve s optimálnou úrovňou vyššie uvedených schopností a ako ich ovplyvňujú. Dozviete sa, ako sa prejavuje dieťa, ktoré má problém so spracovaním podnetov a so senzorickou integráciou a rovnako sa dozviete, aké špecifické metódy, senzorické stratégie a techniky možno použiť v bežnom prostredí MŠ, aby sa dieťa po tejto stránke mohlo optimalizovať, aké aktivizačné a relaxačné techniky možno použiť z hľadiska senzoriky, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa, prípadne na aktivizáciu pasívneho dieťaťa.

Akreditácia:

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie.

Cena školenia: 69 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám.

Termín školenia: 24.06.2017

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Autistické centrum Andreas, Galandova 7, 811 06 Bratislava (Galandova je pokračovaním ulice Godrova)

Prihlásenie sa: prosím, pošlite kompletne vyplnenú prihlášku Jane Hrčovej na hrcova@3lobit.sk. V prípade otázok k organizácii alebo obsahu školení nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov je: 6)

*****

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

                                                                                                   

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby použite prosím správne symboly uvedené na zálohovej faktúre, uľahčíte nám tak spárovanie Vašej platby.